Απαραίτητο το Π.Ε.Ι. για οδηγούς

Η ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού είναι η βασικότερη προϋπόθεση της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας. Μέσα στην ανάπτυξη αυτή υπάγεται και η αναβάθμιση της ασφάλειας και της χρονικής ακρίβειας των μεταφορών προσώπων και εμπορευμάτων. Χωρίς αυτή, όλη η οικονομία θα υποφέρει από αστάθεια.

Ο λόγος γίνεται για την ανάγκη να περάσουμε σε ένα ανώτερο επίπεδο άσκησης του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα, με απλά λόγια του επαγγελματία οδηγού μεγάλων οχημάτων.

Για τη διαπίστωση της ικανότητας οδηγών οχημάτων οδικών μεταφορών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας και των νέων τεχνολογιών καθιερώθηκε το "Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας" (Π.Ε.Ι.).

Είναι ένα πιστοποιητικό που η απόκτησή του έγινε υποχρεωτική όχι απλώς από τη ελληνική νομοθεσία (Π.Δ. 74/2008) και την κοινοτική οδηγία (91/439/ΕΟΚ) αλλά από τις πραγματικές ανάγκες αναβάθμισης των επαγγελματικών ικανοτήτων των οδηγών.

Δια βίου μάθηση
Παλιότερα επαρκούσαν οι εμπειρικές γνώσεις για την οδήγηση, την μεταφορά, τις ιδιότητες των μεταφερόμενων υλικών και των διαφόρων παραγόντων που επιδρούν στην ασφαλή οδήγηση και μεταφορά. Οι γνώσεις αυτές αποκτιούνταν σταδιακά με τα χρόνια πάνω στο τιμόνι. Σήμερα τα πράγματα έχουν αντιστραφεί. Οι οδηγοί έχουν ανάγκη από μεγάλη θεωρητική κατάρτιση και γνώση όλων αυτών πριν αρχίσουν να αναλαμβάνουν μεταφορά. Σήμερα ο κάθε οδηγός πρέπει να έχει την απαιτούμενη αρχική επαγγελματική εκπαίδευση - επιμόρφωση η οποία εμπλουτίζεται με περιοδική κατάρτιση ανάλογα με τις εξελίξεις του επαγγέλματος και με όσα ορίζονται στη νομοθεσία. Μιλάμε στην ουσία για δια βίου μάθηση. Μόνο έχοντας αυτή την πιστοποίηση (ΠΕΙ) ο οδηγός κάτοχος άδειας οδήγησης επιτρέπεται να οδηγεί στις συγκεκριμένες κατηγορίες ή υποκατηγορίες οδικών οχημάτων μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων.

Υποχρεώσεις οδηγών
Τα Π.Ε.Ι. διακρίνονται σε Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών και σε Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων με ανάλογες κατηγορίες και υποκατηγορίες.

Υποχρέωση απόκτησης ΠΕΙ έχουν:
• Όλοι οι οδηγοί που αποκτούν Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε (πλέον D1, D1E, D, DE) από 10/9/2008 και μετά.
• Όλοι οι οδηγοί που αποκτούν Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε (πλέον C1, C1E, C, CE) από 10/9/2009 και μετά.
• Οι οδηγοί που κατέχουν άδεια Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε η ποια χορηγήθηκε μέχρι και 9/9/2008 έχουν απαλλαγή μέχρι και 9/9/2013.
• Οι οδηγοί που κατέχουν άδεια Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε η ποια χορηγήθηκε μέχρι και 9/9/2009 έχουν απαλλαγή μέχρι και 9/9/2014.

Μετά τις ημερομηνίες αυτές οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών οδήγησης υποχρεούνται να κατέχουν και Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών/εμπορευμάτων αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης (χωρίς εξετάσεις) διάρκειας 35 διδακτικών ωρών.

Την ίδια υποχρέωση του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης έχουν και οι οδηγοί που απέκτησαν Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών/εμπορευμάτων αρχικής επιμόρφωσης για την ανανέωση του με την συμπλήρωση πενταετίας.

Για να ασκήσουν το επάγγελμα του οδηγού οι προαναφερθέντες πρέπει να τύχουν περιοδικής θεωρητικής κατάρτισης χωρίς εξετάσεις. Δικαίωμα διοργάνωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης περιοδικής κατάρτισης έχουν:
α) Σχολές οδηγών με Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ) που έχουν πάρει άδεια για λειτουργία σχολών Τ.Ε.Ι.
β) Σχολές ΣΕΚΑΜ
γ) Σχολές ΣΕΚΟΟΜΕΕ

Για την απόκτηση του αρχικού Π.Ε.Ι. ο οδηγός πρέπει να δώσει θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Ενώ για την απόκτηση Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτησης ο οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει 35 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης σε σχολή οδηγών και να αποκτήσει τη Βεβαίωση Παρακολούθησης την οποία πρέπει να καταθέσει στη Περιφέρεια του τόπου διαμονής.

Η σημασία των Π.Ε.Ι.
Για πολλούς, ιδίως παλιούς οδηγούς, μπορεί να φανεί μια καταναγκαστική υποχρέωση η διαδικασία επιμόρφωσης και απόκτησης Π.Ε.Ι. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ποιοτική αναβάθμιση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Το κυριότερο όμως είναι ότι έτσι σταδιακά αναβαθμίζεται το μεταφορικό έργο και επιταχύνεται η κίνηση της οικονομίας με ευεργετικές
συνέπειες για όλες τις πτυχές της.

Η απόκτηση των Π.Ε.Ι. είναι πλέον ένα εφόδιο καλής εκτέλεσης εργασιών. Είναι η απόδειξη ότι η χώρα μας πέρασε σε ανεπτυγμένο επίπεδο ποιότητας μεταφορικού έργου, συμβατού με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Οι οδηγοί μας θα μπορούν να ασκούν το επάγγελμα σε όλη την Ευρώπη χωρίς κανένα πρόβλημα.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «ΔΥΤΙΚΕΣ ΜΑΤΙΕΣ», Τεύχος 16.

Πηγή: eaa.gr